LETNIA OBNIŻKA! DO -20% Z KODEM 'LATO'
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego ElectroPoland

Regulamin obowiązujący od 01/03/2019


 

§ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Sprzedający – spółka pod firmą Studio AGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bartycka 24/26 lok. 215A, 00-716 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774347, NIP 522-299-41-85, REGON 145995186 (dawniej „Electropoland A.Gajewski i Wspólnicy Sp.J. z siedzibą w Warszawie”).

  2. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu towarów lub usług lub dokonać Rezerwacji w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.electropoland.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić produkty oraz zamówić usługi w postaci ich dostawy i montażu u Kupującego lub może dokonać Rezerwacji,

  5. Rezerwacja - dokonywana przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub za pomocą poczty mailowej rezerwacja produktu, który ma zostać zakupiony przez Kupującego w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

  6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego dostępnego pod adresem www.electropoland.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług, jak również dokonywania Rezerwacji.

  2. Niniejszy regulamin obowiązuje Kupujących składających zamówienia lub dokonujących Rezerwacji drogą telefoniczną, za pomocą poczty mailowej oraz za pośrednictwem strony internetowej www.electropoland.pl.

  3. Kontakt ze Sklepem internetowym oraz ze Sprzedającym w przypadku pytań i reklamacji jest możliwy za pośrednictwem działu obsługi klienta dostępnym pod numerem telefonu: (+48) 570 000 880 oraz: (+48) 570 000 840, a także za pomocą poczty elektronicznej: biuro@electropoland.pl. Dział obsługi klienta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

  4. Korzystanie przez Kupującego z możliwości dokonania Rezerwacji lub złożenia zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.

 

§ II
WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ELECTRO POLAND

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz dokonania Rezerwacji przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. W przypadku składania zamówienia lub Rezerwacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty mailowej, Kupujący ma obowiązek uprzedniego zapoznania się z niniejszym regulaminem, znajdującym się na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, po wypełnieniu wymaganych rubryk formularza.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 4. Do skutecznego korzystania ze strony Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML). W celu optymalnego korzystania z funkcji Sklepu internetowego zaleca się posiadanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer (wersja od 8), Mozilla Firefox (wersja od 3.6), Google Chrome (wersja od 4), Safari (wersja od 5) lub Opera (wersja od 10). Dodatkowo, w celu obejrzenia animacji znajdujących się na stronie www.electropoland.pl potrzebna jest przeglądarce obsługa Adobe Flash Player i JavaScript.

 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Kupującego formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z usług Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,

  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego,

  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 7. Zamówienia i dane osobowe Kupującego, jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przekazywanie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL), standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Sprzedający podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Kupujących przesyłanych w Internecie.

 8. Sklep internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Kupujący:

  1. Cookies - krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep internetowy. Pliki te umożliwiają komfortowe zakupy online - zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejścia na inną stronę internetową, są również wykorzystywane w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Sklep internetowy korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online, jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy, że żadne z zastosowanych cookies nie mogą wyrządzić szkód komputerowi Kupującego. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce internetowej Kupującego;

  2. Sklep internetowy przesyła Kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, dokonanie Rezerwacji i przebieg realizacji zamówienia.

 9. Sprzedający podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.electropoland.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

 10. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonej usługi oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej: biuro@electropoland.pl lub wniesione pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie (rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi). Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Sprzedającego informacji o powstałej nieprawidłowości, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ III
PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

 1. Przedmiotem transakcji w Sklepie Internetowym są towary dostępne na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia lub dokonywania Rezerwacji.

 2. Informacje o towarach podane na stronie internetowej www.electropoland.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 3. Oferowane towary w Sklepie Internetowym pochodzą od renomowanych producentów oraz są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez producenta danego towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

 

§ IV
ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza dostępnego na stronie www.electropoland.pl, jak również w za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@electropoland.pl lub telefonicznie na numer podany na stronie Sklepu Internetowego oraz w punkcie I ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 2. Warunkiem złożenia zamówienia w drodze poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularza na stronie Sklepu Internetowego oraz późniejszej realizacji zamówienia jest podanie następujących danych: imię, nazwisko lub nazwa firmy, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres email i numer kontaktowy telefonu.

 3. W razie złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz za pomocą formularza na stronie Sklepu Internetowego - złożenie zamówienia przez Kupującego potwierdzane jest przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od momentu założenia zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej na adres email podany przez Kupującego, w którym to potwierdzeniu zostanie jednoznacznie wskazane przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia oraz określony co najmniej przedmiot zamówienia, jego cena, termin realizacji zamówienia.

 4. W przypadku, gdy złożenie zamówienia następuje za pomocą formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego system komputerowy Sprzedającego automatycznie generuje elektroniczną informację o zarejestrowaniu faktu złożenia przez Kupującego zamówienia, która następnie wysyłana jest na adres e-mail podany przez Kupującego. Elektroniczna informacja o zarejestrowaniu faktu złożenia przez Kupującego zamówienia ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza, że Sprzedający przyjął zamówienie. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia następuje za pomocą poczty elektronicznej tj. w trybie określonym w punkcie 3 powyżej.

 5. W razie braku możliwości potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia przez Kupującego, w wyniku okoliczności za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego błędnego numeru telefonu lub adresu email, uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych. Sprzedający będzie upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie zamówienia.

 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

 7. Z chwilą uzyskania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym oraz Kupującym. Z tą samą chwilą rozpoczyna się realizacja złożonego przez Kupującego zamówienia.

 

§ V
REZERWACJE PRODUKTÓW

 

 1. Kupujący może dokonać poprzez Sklep Internetowy lub telefonicznie Rezerwacji wybranego produktu, który następnie zakupi w sklepie stacjonarnym Sprzedającego; w przypadku Rezerwacji produktu, umowa sprzedaży zostanie zawarta w sklepie stacjonarnym Sprzedającego oraz w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kupującym nie spoczywają żadne zobowiązania, a Kupujący może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

 2. Aby dokonać Rezerwacji produktu poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.electropoland.pl, dokonać wyboru produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i dokonać Rezerwacji tego produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego) i dokonać Rezerwacji podejmując kolejne czynności w oparciu o wskazówki konsultanta Sprzedającego. Rezerwacji produktu można również dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@electropoland.pl.

 3. Po dokonaniu Rezerwacji Produktu, Kupujący – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja mogą zostać anulowane.

 4. W przypadku dokonania Rezerwacji produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną i późniejszego jego zakupu w przez Kupującego w sklepie stacjonarnym, Kupujący ma możliwość zapłaty ceny – gotówką, kredytem ratalnym oraz przelewem bankowym.

 5. W przypadku dokonania Rezerwacji produktu, umowa sprzedaży w sklepie stacjonarnym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w pkt V ust. 3 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy produkcie nie zaznaczono inaczej.

 6. W celu realizacji Rezerwacji, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska lub nazwa firmy, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego.

 7. Produkty zostaną zarezerwowane pod warunkiem, że będą one dostępne. W przypadku niedostępności danego produktu, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji z powodu braku produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji.

 

§ VI
CENY, KOSZTY DOSTAWY, RABATY

 

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy. Podane ceny są cenami końcowymi tzn. zawierają podatek VAT.

 2. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Koszt dostawy towaru zależy od gabarytów zamówienia i jest on wyszczególniony podczas wyboru sposobu dostawy podczas składania zamówienia. W przypadku wyboru metody płatności "za pobraniem" do kosztów dostawy zostanie doliczona opłata pobraniowa o wartości nie wyższej niż 25 zł.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy zawarte są na stronie internetowej "Koszty wysyłki".

 5. Przy oznaczonych produktach Sprzedający zaznaczy, iż może udzielić Kupującemu rabatu w przypadku zamówienia kompletu urządzeń AGD.

 

§ VII
FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Zapłata ceny za zamówiony towar może być dokonana w następujący sposób:

  1. Zapłata gotówką - płatność przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedającego lub w lokalu Kupującego w razie dostawy towaru i ewentualnego jego montażu przez Sprzedającego,

  2. Za pobraniem - zapłata gotówką za zamówienie wraz z kosztem dostawy i opłatą pobraniową o wartości nie wyższej niż 25 zł jest uiszczana do rąk Kuriera przy odbiorze przesyłki, niniejszy sposób płatności możliwy jest tylko i wyłącznie na terenie Polski,

  3. Przelew bankowy - płatność dokonywana jest przed faktyczną wysyłką towaru. Dane do przelewu Kupujący może znaleźć na stronie internetowej "Formy płatności i prowizje" oraz w e-mailu, który otrzyma po złożeniu zamówienia. Płatność za zamówienie wraz z kosztem wysyłki powinna nastąpić w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności Sklep internetowy będzie próbował się kontaktować z Kupującym. W razie braku odpowiedzi Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia

  4. Płatność elektroniczna w serwisie Przelewy24 - szybki przelew z konta bankowego lub zapłata kartą płatniczą lub kredytową. Płatność jest dokonywana przed faktyczną wysyłką towaru. Do ceny zakupu doliczana jest opłata transakcyjna w wysokości 0,5% lub 1% pobierana przez operatora serwisu płatności elektronicznych Przelewy24. Wysokość opłaty transakcyjnej jest uzależniona od oferty banku, z którego robiony jest przelew. Opłata transakcyjna jest naliczana od wartości zamówienia, przy czym wartość zamówienia oznacza kwotę, którą Kupujący płaci poprzez serwis Przelewy24 za towary w zamówieniu i usługi towarzyszące (np. dostawa, wycięcie otworu w zlewozmywaku, montaż itp.).

  5. Płatność elektroniczna w serwisie IAI S.A. - szybki przelew z konta bankowego lub zapłata kartą płatniczą lub kredytową. Płatność jest dokonywana przed faktyczną wysyłką towaru. Do ceny zakupu doliczana jest opłata transakcyjna w wysokości 2% pobierana przez operatora serwisu płatności elektronicznych IAI S.A. Opłata transakcyjna jest naliczana od wartości zamówienia, przy czym wartość zamówienia oznacza kwotę, którą Kupujący płaci poprzez serwis IAI S.A. za towary w zamówieniu i usługi towarzyszące (np. dostawa, wycięcie otworu w zlewozmywaku, montaż itp.).

  6. Płatność elektroniczna w serwisie PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy za pośrednictwem Przelewy24 - zapłata kartą płatniczą lub kredytową Visa lub MasterCard. Płatność jest dokonywana przed faktyczną wysyłką towaru. Do ceny zakupu doliczana jest opłata transakcyjna w wysokości 0,95% pobierana przez operatora serwisu płatności elektronicznych PayPro. Opłata transakcyjna jest naliczana od wartości zamówienia, przy czym wartość zamówienia oznacza kwotę, którą Kupujący płaci poprzez serwis PayPro za towary w zamówieniu i usługi towarzyszące (np. dostawa, wycięcie otworu w zlewozmywaku, montaż itp.).

  7. Płatność elektroniczna w serwisie mPay za pośrednictwem Przelewy24 - zapłata realizowana przy pomocy telefonu komórkowego. Płatność jest dokonywana przed faktyczną wysyłką towaru. Do ceny zakupu doliczana jest opłata transakcyjna w wysokości 2,5% pobierana przez operatora serwisu płatności elektronicznych mPay. Opłata transakcyjna jest naliczana od wartości zamówienia, przy czym wartość zamówienia oznacza kwotę, którą Kupujący płaci poprzez serwis mPay. za towary w zamówieniu i usługi towarzyszące (np. dostawa, wycięcie otworu w zlewozmywaku, montaż itp.).

  8. Płatność ratalna w systemie e-Raty Santander Consumer Bank, BGŻ BNP Paribas, Sygma Bank S.A. lub mBank S.A. – szczegóły dotyczące umowy ratalnej ustalane są indywidualnie.

 2. Aktualną tabelę operatorów płatności oraz prowizji przez nich pobieranych Kupujący może znaleźć na stronie internetowej "Formy płatności i prowizje".

 3. Przy zakupie produktów wymagających realizacji dłuższej niż 14 dni Sprzedający może zwrócić się do Kupującego z prośbą o wpłatę 60% zaliczki na poczet ceny realizowanego zamówienia

 

§ VIII
DOSTAWA I TRANSPORT

 

 1. Sprzedający może dostarczyć zamówione w Sklepie Internetowym towary transportem własnym lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Kupującego podczas procedury składania zamówienia.

 2. W przypadku dostawy towarów przesyłką kurierską, Sklep internetowy poinformuje Kupującego o wysłaniu towarów osobnym e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki, nazwa przewoźnika zajmującego się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.

 3. W przypadku towarów znajdujących się na magazynie, przewidywany termin dostawy wynosi maksymalnie 2-3 dni robocze od dnia zawarcia umowy, a w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym (płatność z góry) – maksymalnie 2-3 dni robocze od momentu zanotowania wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Przy opisach poszczególnych towarów na stronach Sklepu Internetowego, umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące innych niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, terminów dostawy.

 4. Termin dostawy może być dłuższy niż 3 dni robocze w przypadku towarów, którymi Sprzedający nie dysponuje w chwili składania zamówienia. W takiej sytuacji Kupujący zostanie niezwłocznie informowany przez pracownika Sklepu Internetowego o najbliższym możliwym terminie dostawy towaru, nie późniejszym niż 30 dni od zawarcia umowy. Wykonanie umowy w terminie powyżej 30 dni od dnia zawarcia umowy każdorazowo wymaga zgody Konsumenta. W przypadku braku produktu lub braku woli dalszej realizacji zamówienia Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

 5. Obowiązek dostawy odpada w przypadku, gdy Sprzedający nie zostanie poprawnie i terminowo zaopatrzony z przyczyn od niego niezależnych oraz wtedy, gdy nie miał wpływu na brak dostępności towaru. Kupujący zostanie niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, poinformowany o braku dostępności zamówionego towaru, a tym samym o braku możliwości zrealizowania zamówienia. Ewentualnie uiszczone przedpłaty zostaną Kupującemu niezwłocznie zwrócone.

 6. W przypadku zamówienia zawierającego towary, dla których terminy dostaw są różne, Sprzedający wysyła wszystkie zamówione towary po skompletowaniu całego zamówienia, chyba że Kupujący i Sprzedający umówią się inaczej.

 7. Przy realizacji dostawy przez firmę kurierską, kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru do lokalu Kupującego.

 8. Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez Kupującego pisemnym pokwitowaniem.

 9. Korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą w przypadku Konsumenta z chwilą przekazania towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, zaś w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sklep Internetowy powierzył go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem towarów tego rodzaju.

 10. Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru, pod warunkiem uprzedniej zapłaty ceny w pełnej wysokości.

 11. Zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy prawo przewozowe, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, kurier ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kurier wykonuje te czynności także na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Kupujący ma możliwość przed przyjęciem przesyłki zażądać ustalenia jej stanu w sytuacji widocznych naruszeń przesyłki. Po stronie Kupującego istnieje przy tym uprawnienie żądania sporządzenia protokołu szkodowego. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu internetowego. Powyższe uprawnienia Kupującego dotyczą przede wszystkim szkód jawnych w przesyłce, tj. dających się zaobserwować w momencie odbioru przesyłki. Odebranie przesyłki bez zastrzeżeń oznacza, że kurier wykonał swoje zobowiązanie w sposób prawidłowy co powoduje, za wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie prawo przewozowe, wygaśnięcie roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

§ IX
GWARANCJE I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Dostarczany przez Sprzedawcę towar będzie wolny od wad. Sprzedający nie jest producentem towarów udostępnianych w prowadzonym przez niego Sklepie Internetowym.

 2. Każdy towar zakupiony w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy. Do produktów objętych gwarancją producenta, importera lub dystrybutora są załączone karty gwarancyjne, szczegółowo określające treść i sposób wykonywania uprawnień gwarancyjnych. Okres gwarancji towaru jest określony w jego karcie gwarancyjnej.

 3. W razie ujawnienia się wady towaru, Kupujący może złożyć zgłoszenie reklamacyjne w ramach gwarancji w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych producenta. Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej danego producenta towaru.

 4. Kupujący może również złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na dany produkt jak również reklamacje dotyczące świadczonych przez Sprzedającego usług montażu produktów u Sprzedającego. W celu usprawnienia procedury reklamacji, reklamacje należy składać przez stronę www.electropoland.pl, przy użyciu formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie. Kupujący może również składać reklamację w formie pisemnej przesyłając stosowne pismo na adres siedziby Sprzedającego, jak również w drodze elektronicznej na adres biuro@electropoland.pl.

 5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji zgłaszanej przez Kupującego do Sprzedającego są obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 6. Koszt odesłania towaru do reklamacji na adres Sprzedającego ponosi Kupujący. Jednakże, w sytuacji gdy reklamacja okaże się zasadna, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki towaru. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty uznania reklamacji. Sprzedający w przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym dostarcza Konsumentowi naprawiony lub wymieniony towar na własny koszt.

 7. W przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 §1 kodeksu cywilnego).

 8. Dodatkowe informacje dotyczące składania reklamacji można uzyskać za pośrednictwem działu obsługi klienta dostępnym pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.electropoland.pl lub w niniejszym regulaminie.

 

§ X
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy wygasa:

  1. w przypadku sprzedaży jednego towaru – po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub po upływie 14 dni od dnia, w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy,

  2. w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – po upływie 14 dni, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii albo części lub po upływie 14 dni od dnia, w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii albo części,

  3. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony - po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

  4. w przypadku, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być dokonane w formie pisemnej i wówczas powinno zostać przesłane na adres siedziby Sprzedającego tj. na adres: Studio AGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Bartycka 24/26 lok. 215A, 00-716 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane również za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@electropoland.pl. Odstąpienia od umowy można dokonać przy pomocy formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019 poz. 134) oraz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania zwracanego towaru (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

 5. Jeśli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za towar przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. W sytuacji, w której na wyraźne żądanie Konsumenta, Sprzedający rozpoczął wykonywanie usługi montażu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia.

 7. Konsument korzystający z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedającemu zakupiony towar na adres: UPS SCS Sp.z o.o. - Zwrot ElectroPoland , Al. Krakowska 190a Bud. C1, 05-552 Łazy / Wólka Kosowska, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli okaże się, że zawracany przez Konsumenta towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób została obniżona jego wartość na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, Sprzedawca może domagać się od Kupującego stosownego odszkodowania w tym zakresie.

 9. Koszt opakowania i odesłania zwracanego Towaru ponosi Konsument, w tym Konsument ponosi koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą w wysokości: dla towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m.in.:

  1. świadczenia usług, jeśli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. świadczeń będących rzeczami nieprefabrykowanymi, o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu (ze względu na swój charakter) zostają nierozerwalnie związane z innymi rzeczami.

 11. Kupującemu niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie.

 

§ XI
POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedającemu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 3. Sprzedający, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Kupującego.

 4. Sprzedający ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Kupującego do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 

§ XII
POZASĄDOWE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego ubezpieczenia.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl, http://www.rzu.gov.pl i http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ XIII
DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Studio AGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Bartycka 24/26 lok. 215A, 00-716 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774347, NIP 522-299-41-85, REGON 145995186 (dawniej „ElectroPoland A. Gajewski i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie”).

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług, w tym do dostawy towarów, obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży ratalnej oraz umowy ubezpieczenia przedłużonej gwarancji, obsługi procesu rejestracji (utworzenia konta) i logowania do konta, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z użytkownikami Sklepu Internetowego, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,

  2. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,

  3. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) - prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenia wobec użytkownika działań marketingowych tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalnoścI

  4. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – zgody użytkownika, w celu zapisywania danych w plikach cookies.

 3. Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy sprzedaży towarów i usług tj. firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, bankom oferującym możliwość sprzedaży ratalnej, sprzedawcom ubezpieczeń przedłużonej gwarancji, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Kupujących do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a także po jej zakończeniu w celach: ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Sprzedający będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 6. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych,

  2. prawo do sprostowania danych,

  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"),

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  5. prawo do przenoszenia danych,

  6. prawo do sprzeciwu,

  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Kupujący wyraził taką zgodę,

 7. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: biuro@electropoland.pl

 8. Kupującym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, w związku z przetwarzaniem przez Sprzedającego danych osobowych.

 9. Kupujący mogą realizować swoje prawa:

  1. w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważą, że ich dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  2. w przypadku żądania usunięcia danych gdy: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

  3. w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: Kupujący zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Kupującemu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub Kupujący wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  4. w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Kupującym oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

  5. w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł się Kupujący, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Kupujący może cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w taki sam sposób w jaki została udzielona.

 11. Podanie danych dobrowolne lecz konieczne w celu dokonania rejestracji (utworzenia konta) oraz zakupu towarów i usług w ramach Sklepu Internetowego.

 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 13. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Kupujących i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych danych przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 14. Sprzedający nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 

§ XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Kupujących zarejestrowanych w Sklepie Internetowym - będą oni związani postanowieniami nowego regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą oni umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu.

 2. Aktualnie obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.electropoland.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu drogą elektroniczną na każde jego żądanie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 4. Wszystkie wymienione na stronie Sklepu Internetowego produkty, nazwy ich opisy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i podlegają ochronie prawnej odpowiednich podmiotów.

 5. Ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji na stronie Sklepu Internetowego będą korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia w trybie określonym w paragrafie IV ust. 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku stwierdzonych różnic pomiędzy zamówieniem Kupującego a treścią potwierdzenia zamówienia przesłaną przez Sprzedającego, Sprzedający dołoży wszelkich starań celem dostosowania zamówienia do treści zamówienia złożonego przez Kupującego. W razie niemożliwości dostosowania zamówienia do zamówienia złożonego przez Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 6. Po realizacji zamówienia Kupujący może się podzielić opinią na temat działania Sklepu Internetowego poprzez formularz kontaktowy. Dzięki informacji zwrotnej od Kupujących, Sprzedający chce poprawiać jakość świadczonych usług.

 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1466 z późń. zm.) osoba nabywająca nowy sprzęt ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu. Zwracany sprzęt musi rodzajowo i ilościowo odpowiadać towarowi nabywanemu. Sprzęt można dostarczyć osobiście na adres: UPS SCS Sp.z o.o. - Zwrot ElectroPoland , Al. Krakowska 190a Bud. C1, 05-552 Łazy / Wólka Kosowska. Zużyty sprzęt może być również odebrany przez Sprzedającego od Kupującego za opłatą z tytułu usługi przewozu zużytego sprzętu do punktu zbiórki. Chcąc skorzystać z powyższej możliwości należy zaznaczyć tą usługę w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych z Konsumentami właściwy miejscowo będzie sąd powszechny ustalony wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. Do zamówień złożonych przed 1 marca 2019 r. obowiązuje poprzedni regulamin.

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:  
ElectroPoland
ul. Bartycka 24/26 lok. 215A
00-716 Warszawa
Email: biuro@electropoland.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
 • Data zawarcia umowy/odbioru(*):
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
 • Data:

(*) niepotrzebne skreślić


wersja regulaminu do druku

wersja formularza do druku

pixel