LETNIA OBNIŻKA! DO -20% Z KODEM 'LATO'
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności i cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.electropoland.pl

 

Sklep internetowy www.electropoland.pl prowadzony jest przez spółkę Studio AGD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Bartycka 24/26, 00-716 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774347, NIP 522-299-41-85, REGON 145995186
 
Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: biuro@electropoland.pl lub numerem telefonu: (+48) 570 000 880.

§1

Postanowienia ogólne

 
1.   Administratorem danych osobowych jest spółka Studio AGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Bartycka 24/26 lok. 215A, 00-716 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774347, NIP 522-299-41-85, REGON 145995186 (dawniej ElectroPoland A. Gajewski i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie).
Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Kuźmińska, kontakt: iod@zasadywsieci.pl
 
2.   Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 
3.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 
4.   Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 
5.   Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez użytkowników Sklepu płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 
6.   Podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami użytkownicy nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności użytkownicy Sklepu mają obowiązek zachowania w poufności login i hasło do swojego konta znajdującego się w Sklepie oraz nie powinni udostępniać tych danych osobom trzecim. Sklep będzie zwracał się o podanie loginu i hasła tylko w razie logowania się na konto w Sklepie. W celu uniemożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika, należy wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu.
 

§2

Cel i zakres zbierania danych, podstawy prawne

 
1.   1. Administrator zbiera następujące dane osobowe:
     a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
     b) adres zamieszkania lub siedziby,
     c) adres do wysyłki zamówionego towaru (jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby),
     d) adres poczty elektronicznej,
     e) numer telefonu.
 
2.   Ponadto, Administrator może zbierać dane dotyczące numeru identyfikacji podatkowej NIP, w celu wystawienia faktury VAT.
 
3.   Podanie danych, o których mowa w punkcie 1 i 2 powyżej jest dobrowolne i wymaga zgody użytkowników Sklepu. Podanie danych określonych w ustępie 1 powyżej jest dobrowolne, lecz konieczne w celu dokonania rejestracji (utworzenia konta) oraz zakupu towarów i usług w ramach Sklepu.
 
4.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
5.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
     
    a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług, w tym do dostawy towarów, obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży ratalnej oraz umowy ubezpieczenia przedłużonej gwarancji, obsługi procesu rejestracji (utworzenia konta) i logowania do konta, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z użytkownikami Sklepu, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
     
    b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,
     
    c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) - prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenia wobec użytkownika działań marketingowych tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,
   
 
6.   Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy sprzedaży towarów i usług tj. firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, bankom oferującym możliwość sprzedaży ratalnej, sprzedawcom ubezpieczeń przedłużonej gwarancji, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
     
7.   Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.
     
8.   Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania danych użytkowników Sklepu właściwym organom lub podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
     
9.   Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
     
10.   Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a także po jej zakończeniu w celach: ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
     
11.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

§3

Prawa osób których dane dotyczą

 
1.   Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają następujące prawa:
 
    a) prawo dostępu do danych,
 
    b) prawo do sprostowania danych,
 
    c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 
    d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
 
    e) prawo do przenoszenia danych
     
    f) prawo do sprzeciwu,
     
    g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
     
    h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
 
2.   Powyższe uprawnienia opisane w § 3 ust. 1 pkt a)-f) użytkownicy mogą realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: biuro@electropoland.pl
 
3.   Użytkownicy mogą realizować swoje prawa:
     
    a) w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważą, że ich dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
     
    b) w przypadku żądania usunięcia danych gdy: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
     
    c) w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: użytkownik zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
     
    d) w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z użytkownikiem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
     
    e) w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się użytkownik, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 
4.   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w taki sam sposób w jaki została udzielona.
 
 

§4

Pliki cookies

 
1.   Sklep nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu.
 
2.   Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze użytkowników Sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w szczególności podczas procesu dokonywania zakupów np. w celu zapamiętywania danych użytkowników Sklepu, w celu dostosowania Sklepu do potrzeb użytkowników jak również w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.
     
3.   Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, zaś stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do zapamiętywania informacji typu login, hasło, co przyspiesza korzystanie ze Sklepu.
     
4.   4. Sklep wykorzystuje powyżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
     
    a) dostosowanie zawartości strony Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
     
    b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
     
5.   Użytkownik Sklepu może w każdym czasie zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której użytkownik korzysta.
     
6.   Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach użytkowników mogą obejmować m.in. : adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę Sklepu. Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z użytkownikami Sklepu mogą zawierać tzw. web bacons, które pozwalają na otrzymanie informacji takich, jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której Web Bacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania się strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies w celu ochrony efektywności reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celu analizy statystycznej. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez użytkowników Sklepu danymi osobowymi.
 

§5

Postanowienia końcowe

 
1.   Na stronie Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep.
 
2.    Strony internetowe, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 
3.    Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez użytkowników zadane pod adresem: biuro@electropoland.pl
 

 

Integracja Trusted Shops Trustbadge

 
1.   Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.
 
2.   Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.
 
3.   W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.
 
4.   Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.
 
 

 

pixel